Behandeling

Hoe ziet de juiste behandeling eruit?

De behandeling bestaat uit intramusculaire injecties met 1000 mcg hydroxocobalamine. Er dient begonnen te worden met 10 injecties met een interval van minstens 3 dagen. In de praktijk komt dit neer op 2 injecties per week, 5 weken lang. Eventueel kan men kiezen voor 10 wekelijkse injecties.

Vervolgens dienen de injecties voortgezet te worden met een frequentie van 1 maal per week, indien er sprake is van neurologische klachten of indien er (nog) te weinig resultaat is. Afhankelijk van de klachten dient deze frequentie te worden voortgezet tot de klachten grotendeels verdwenen zijn.

Vervolgens kan de frequentie langzaam worden afgebouwd. De juiste dosering is die, waarbij de klachten wegblijven. Daarna kan worden afgebouwd tot een frequentie van één maal per maand tot één maal per twee maanden.
Eén maal per twee maanden is de minimale frequentie.

Tijdens de behandeling met injecties worden de transporteiwitten volledig verzadigd met vitamine B12. De waarden van totaal(serum)-B12 en actief-B12 zijn dus niet geschikt om het effect van de behandeling te vervolgen.

Indien de injecties (te) weinig effect hebben, dient er aanvullend onderzoek gedaan te worden naar folium, ferritine en vitamine B6. Indien er een tekort bestaat van één of meerdere van deze vitaminen/mineralen, is de werking van de injecties beperkt. Na aanvulling van eventuele tekorten is een duidelijke verbetering te verwachten. Indien ook dit uitblijft, is een verder onderzoek naar eventuele onderliggende aandoeningen aan te raden. Met name auto-immuunaandoeningen komen regelmatig samen voor met een vitamine B12-tekort.
Bij blijvende neurologische klachten is het aan te raden een neuroloog te raadplegen.

Uit: Farmacotherapeutisch Kompas

Dosering

I.m. of diep s.c.: begindosering 10 injecties à 1000 microg met een interval van ten minste 3 dagen; onderhoudsdosering 1000 microg eenmaal per 2 maanden.
Bij duidelijk neurologische afwijkingen: 1000 microg een- à tweemaal per week gedurende bv. 2 jaar.

Zwangerschap/Lactatie: Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de pasgeborene, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens zwangerschap en lactatie.

Bijwerkingen: Allergische reacties zoals eczeem en exantheem, veroorzaakt door het cobalt. Zelden is anafylactische shock beschreven.

Dit komt overeen met de bijsluiter van Takeda hydrocobamine (voorheen Nycomed) en de

bijsluiter van Centrafarm hydroxocobalamine.

Het komt geregeld voor dat uit vrees voor een overdosis wordt afgeweken van de voorgeschreven behandeling van een vitamine B12 tekort, en zelfs dat geheel wordt gestopt.
Deze vrees is ongegrond. Hier kunt u daar meer over lezen.

Uit: Disorders of cobalamin (Vitamin B12) metabolism: Emerging concepts in pathophysiology, diagnosis and treatment, Lawrence R. Solomon, Blood Reviews Volume 21, Issue 3 , Pages 113-130, May 2007

Een cobalamine behandeling bestaat normaal gesproken uit dagelijkse tot wekelijkse injecties voor een periode van 1 tot 3 maanden om de voorraad in het lichaam aan te vullen, gevolgd door onderhoudsdoses.

Individuele patiënten hebben frequentere injecties nodig om normale serum-B12-waarden te houden en om een klinische terugval te voorkomen.

In afwachting van de conclusie van lange termijn onderzoeken met hoge doses hydroxocobalamine, cyanocobalamine en methylcobalamine bij neurologische stoornissen, zijn lange termijn (6-12 maanden) therapeutische (proef)behandelingen met farmacologische doses injecties met B12 (tenminste 1000 mcg 1-3 dagen/week) aan te raden, wanneer de klinische bevindingen overeenkomen met vitamine B12-deficiëntie.

Uit: De diagnostiek van vitamine B12 deficiëntie herzien, W.J.Wiersinga, S.E.J.A.de Rooij, J.G.M.Huijmans, J.C.Fischer en J.B.L.Hoekstra, Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 2005;149:2789-94

De therapie is eenduidig en bestaat uit intramusculaire suppletie met hydroxocobalamine. Men begint met een oplaaddosis van 10 mg, verdeeld over een aantal weken, waarna 1 mg eens per 2 maanden wordt toegediend. Indien de oorzaak van de deficiëntie niet weg te nemen is, dient de suppletie levenslang voortgezet te worden.

Pin It on Pinterest

Share This